Hồ sơ dự tuyển có được trải lại cho người xin việc không? Thông tin cá nhân trong hồ sơ cá nhân và sơ yếu lý lịch sẽ được sử dụng và quản lý như thế nào?

26/05/2015 Tác giả:

Theo nguyên tắc, chúng tôi không trả lại hồ sơ cá nhân/thông tin cá nhân chúng tôi đã nhận được nhưng chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin này vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng để tuyển chọn nhân viên.