Ứng viên cần phải có kinh nghiệm, kỹ năng kỹ thuật và trình độ chuyên môn phải không?

26/05/2015 Tác giả:

Tốt nhất nên có một số kinh nghiệm nhưng nếu ứng viên có động lực thì thậm chí những người không có kinh nghiệm cũng sẽ được công ty đào tạo. Chúng tôi không quan trọng cần thiết phải có bất cứ trình độ chuyên môn nào; tuy nhiên, sẽ có một số trình độ chuyên môn chúng tôi yêu cầu ứng viên cần phải đạt được sau khi tuyển dụng.